Ägare

MVI, Merchant Venture Investments

MVI är ett investmentbolag som investerar i lönsamma företag på växande marknader med god utvecklingspotential med ett långsiktigt ägarperspektiv utan krav på någon förutbestämd exitperiod. Affärsidén är att genom ett aktivt ägande utveckla varje enskilt företag och tillföra kompetens, kapital och fokus.

MVI består av ett 100-tal entreprenörer och företagsledare som under 20 år investerat i onoterade företag inom ett flertal branscher med fokus på Sverige. MVIs investerare har erfarenhet av företagsledande befattningar samt ett stort intresse för företagsutveckling och affärer.

MVI grundades 1992 som ett investerarnätverk och har med åren utvecklats och breddats. MVI har genomfört ett 100-tal investeringar till ett värde överstigande 2 miljarder kronor. Investeringarna organiseras sedan 2011 av MVI Equity AB. MVI Equity AB ansvarar för att identifiera, analysera, presentera och förvalta investeringsobjekten åt investerarnätverket. Verksamheten har sedan 2011 fokuserat på ”buy-outs” av lönsamma bolag med stabila verksamheter.

MVI äger 57 procent av SMP Parts.

www.mvi.se


Fouriertransform

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som bildades 2009, efter ett regeringsbeslut 2008 att stärka internationell konkurrenskraft hos svensk fordonsindustri. Uppdraget idag är att genom affärsmässighet och industriellt kunnande bidra till att stärka den svenska tillverkningsindustrin.

Fouriertransforms strategi är att investera kapital och att vara aktiv ägare i företag med innovativa och kommersialiserbara produkter inom tillverkningsindustrin. I uppdraget ingår att vara en aktiv ägare som bidrar till att bolagens kommersialisering och fortsatta tillväxt sker på ett strukturerat och framgångsrikt sätt. Fouriertransform tillför kompetens genom kvalificerade styrelserepresentanter i alla delägda bolag.

Fouriertransform äger 43 procent av SMP Parts.

www.fouriertransform.se